Adresas: 
Keramikų g. 34, Vilnius
Tel.: 5-231 7228

Internetinė svetainė: 
http://www.molinukas.vilnius.lm.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos

Savo veiklą vykdome įgyvendindami Valstybės švietimo strategiją - nuolat atnaujiname ugdymo turinį, kaip vieną iš veiksnių, lemiančių ugdymo kokybę, bei einame ugdymo turinio decentralizavimo link. Nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. vaikus ugdyti pagal pačių sukurtą programą „Žemė - draugų planeta“, kurioje bendrieji ugdymo tikslai yra atsakingai derinami su konkrečiais vaikų, šeimos, bendruomenės poreikiais, interesais bei artimiausia ugdomąja aplinka.

Mes neabejojame, jog tik susibūrę į solidarią bendruomenę ir skirdami ypatingą dėmesį naujoms ugdymo(-si) technologijoms, sėkmingai įgyvendinsime valstybės deleguotą užsakymą.

 

Smurto - patyčių prevencijos įgyvendinimas ,,Molinuko" ugdymo įstaigoje
Mūsų visuomenėje yra prigijusi labai ydinga nuostata, kad patyčios, smurtas ir priekabiavimas negali padaryti besivystančiai asmenybei rimtos žalos. Tyčiojamasis tarp vaikų suvokiamas ne tik kaip įprastas, bet netgi ir naudingas reiškinys. Esą tai užgrūdins vaiką, nes padės išmokti atsikirsti ir pakovoti už save. O pagalbos ieškojimas buvo ir deja dar yra vadinamas skundimu. Tai iki šiol suvokiama kaip silpnumo išraiška.
Tad, prieš pradedant įgyvendinti šį projektą mūsų ugdymo įstaigoje buvo pedagogams pateiktos klausimynai - anketos, padedančios nustatyti kokios vyrauja emocinės ir fizinės smurto apraiškos kiekvienoje grupėje. Jų rezultatai parodė, kad visgi mūsų ugdymo įstaigoje vyrauja tam tikros smurto apraiškos, kurios, pedagogų pasitarime buvo aptartos ir priimtas vieningas sprendimas, jas šalinti.


Kiek vaikui neigiamų padarinių sukels tiek fizinis tiek emocinis tyčiojimasis, ypatingai priklauso nuo suaugusiųjų reakcijos į šį reiškinį, nuo jo palaikymo ir pagalbos, bei nuo jo požiūrio į šią problemą.
Organizuodami projektinę - edukacinę veiklą socialinėms problemoms spręsti, įtraukiame visus darželio bendruomenės narius: administraciją, pedagogus, ugdytinius bei jų tėvuvelius. Pamažu visi bendruomenės nariai supras, kodėl reikia laiku ir efektyviai reaguoti į kylančias problemas. Nes jai nėra reakcijos, susiformuoja vaikų požiūris, kad taip elgtis galima. Tėvai bus nuolat informuojami, jog jie gali turėti įtakos tam, kas vyksta darželyje. Jie gali ir turi aktyviai dalyvauti vaikų gyvenime ne tik šeimoje, bet ir už jos ribų. Bendruomenės švietimas aktualiomis temomis vyks nuolat stendinių pranešimų, lankstinukų, pokalbių - diskusijų, konsultacijų forma.


Tik laisvi ir atsakingi vaikai įveikdami gyvenimo prieštaravimus nepraras pasitikėjimo savimi, žmonėmis, susidūrę su konfliktiška situacija, gebės priimti protingus sprendimus. Atvirai ir atsakingai bendraujantys bendruomenės nariai bus labiau nusiteikę pagarbiai bendradarbiauti tarpusavyje, parodydami vaikams gerą pavyzdį, patys demonstruosime tinkamus agresijos valdymo būdus, mokydami vaiką, kad žmogų žeidžianti agresija yra nepriimtina.

 

Apie specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą mūsų lopšelyje - darželyje
Siekiant efektyviau identifikuoti ir tenkinti ugdytinių specialiuosius poreikius, lopšelyje - darželyje „Molinukas“ pagalbos teikimas vykdomas trimis pakopomis:
I pakopa. Vaiką stebi ir pagalbą teikia grupės pedagogai. Apie ugdymo(si) sunkumus informuoja tėvus. Esant reikalui ir tėvams pritariant, kreipiamasi į lopšelio - darželio specialiojo ugdymo komisiją dėl tolesnio vaiko ugdymo(si).
II pakopa. Pagalbą teikia grupės pedagogai, tėvai, logopedas, socialinis pedagogas. Specialiosios pagalbos teikimą kontroliuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
III pakopa. Vaiką tiria, konsultuoja tėvus ir mokytojus Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.
Tikslas - užtikrinti ugdymo turinio individualizavimą pagal vaiko poreikius, parenkant ugdymo formas, būdus ir metodus. Pedagogai ugdymo(si) veikloje diferencijuoja ir individualizuoja užduotis, atsižvelgdami į atskirų grupių poreikius ir realius gebėjimus.